Bygglov

Här finns bygglovshandlingar från Värmdö kommun avseende Långviks yttre hamn.



Överklagande av bygglov:


Styrelsen har i mejl från Länsstyrelsen 2021-10-22 erbjudits möjlighet att yttra sig angående de båda överklagandena. Se svar inskickat 2021-11-08 enligt nedan:


Efter styrelsens yttrande enligt ovan har ytterligare yttrande inkommit 2021-11-12 till Länsstyrelsen enligt följande:


Föreningens styrelse fick möjlighet att yttra sig avseende yttrandet enligt ovan. Styrelsens yttrande skickades 2021-11-23 till Länsstyrelsen enligt nedan:


Länsstyrelsen har 2021-11-24 fattat beslut i frågan om överklagan av bygglov för brygga och trädäck:

  • Beslut om överklagande av beslut om bygglov

Föreningens styrelse har överklagat Länsstyrelsens beslut i ärende nr 53178-2021 enligt ovan:

  • Överklagan av beslut om bygglov för Långviks yttre hamn

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har 2022-05-12 fattat beslut i frågan om överklagan av Länsstyrelsens beslut i ärende nr 53178-2021 enligt ovan:

  • Beslut (Avgörandedokument) avseende bygglov för Långviks yttre hamn

Styrelsen har beslutat att överklaga beslutet från Nacka tingsrätt 2022-05-12 till högre instans.


Det senaste beslutet från Värmdö kommun är daterat 2023-07-21 med Dnr BYGG.2018.5623, benämnt Delegationsbeslut BMH 3140. Läs hela beslutsdokumentet.


Länsstyrelsens senaste beslut avseende bygglovet för bryggan på Möja-Långvik S:3 har färdigställts 2024-04-04 och distribuerats 2024-04-05. Se beslutet.


Länsstyrelsens senaste beslut, enligt ovan, har överklagats. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet till Mark- och miljödomstolen. Läs överlämnandet.