Seastop

Här finns information och dokumentation mer direkt relaterat till Seastop-projektet.


I samband med att Seastop-projektet avslutats för Långviks yttre hamn har ett dokument, benämnt Slutredovisning, utväxlats mellan Värmdö kommun (projektledningen) och Möja-Långviks samfällighetsförening.

  • Slutredovisning för Långvik yttre hamn enligt Seastop genomförandeavtal

Efter ett möte mellan Värmdö kommun och styrelserepresentanter från Möja-Långvik samfällighetsförening önskade Värmdö kommun erhålla mer information avseende kostnader och intäkter. Inskickat till kommunen 2021-10-27.


Värmdö kommun har, i tillägg till vår dokumentation enligt ovan, även bifogat följande två dokument till Tillväxtverket:


Det förekommer information i media angående hur Värmdö kommun hanterat projektet. Tillväxtverket har tydligen genomfört en revision av projektet. Vad detta kan betyda är okänt för oss då vi inte erhållit någon officiell information från vare sig Värmdö kommun eller Tillväxtverket.
I april 2022.