Stadgarna

Nedan är en avskrift av stadgarna för Möja-Långviks Samfällighetsförening:


§ 1 Firma

Föreningens firma är Möja-Långviks samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Möja-Långvik S:2 och S:3.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om deras ändamål. Möja-Långvik S:2 har ändamålet sjöbodplats och Möja-Långvik S:3 har ändamålet lastageplats.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum ska 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden.
Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen ska:
1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande av belopp som ska taxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom anslag på anslagstavla och e-post.
Kallelse ska ske senast 30 dagar före sammanträdet.
I kallelsen ska anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som ska förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom e-post.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (enligt andelstal)
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. val av revisorer och suppleanter
11. fråga om val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma ska behandlas ärenden under punk 1, 2, 3, 6, 13.

§ 16 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 oh 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna utgör 50% vardera.

§ 19 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagit vid sammanträde enligt datum på första sidan.